Shift Ajans
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Avukatlığı | Güneş Hukuk Bürosu | Antalya - Kemer

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Avukatlığı | Antalya

 

            Ülkemizde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin ilk düzenlemeler, 18 Ocak 1954 tarihli 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ile hayata geçmiştir. Ekonomik ve teknolojik gelişmeler ile uluslararası uygulama ve teamüller ışığında daha kapsamlı ve yenilikçi bir düzenleme olan 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu 2003 yılında yürürlüğe girerek Türkiye’nin güncel Yabancı Yatırım Politikasının temelini oluşturmuştur. Söz konusu Kanun, emredici, zorlayıcı veya kısıtlayıcı hükümlerden oldukça kaçınmış olup daha çok açıklayıcı ve bilgilendirici bir rehber lafzına sahiptir. Kanunun 3. maddesinin a bendinde, aksi yönde bir üst norm bulunmadığı takdirde yabancı yatırımların serbest olduğu ve hak ile yükümlülükler açısından yabancı yatırımcıların yerli olanlarla aynı muamelelere tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm, yatırım serbestisi ile yabancılara milli muamele uygulanması ilkelerinin yasal dayanağını oluşturmaktadır.

 

Birleşme&Devralmada Nelere Dikkat Edilmelidir?

            Ticaret Hukukunda Birleşme ve Devralma kavramı, bir şirketin başka bir şirketi satın alarak faaliyetlerine devam etmesi ya da birden fazla şirketin tek çatı altında bir araya gelerek içlerinden birinin amacını devam ettirmeleri veya yeni kararlaştıran bir amaç doğrultusunda faaliyete geçmeleri olarak tanımlanmaktadır. Antalya’da faaliyet gösteren Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu, şirketlerin Birleşme ve Devralma işlemlerinde, mevzuat, içtihatlar ve ticari teamüllere son derece hakim olup bunlara ek olarak sektörel şartlar ile bölgesel ve uluslararası ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Ticaret Hukuku ve Yabancı Yatırımlar konusunda uzman avukatlarımızın hizmetlerinin içeriğinde genel olarak, Birleşme ve Devralma öncesi tahkikatların(due diligence) yapılması, hazırlık aşamasında ilgililer ile müzakere edilmesi, projelerin sunulması ve sözleşme görüşmelerinde bulunulması, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların onayı ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi, gerek görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları yapılandırması, Birleşme ve Devralma sonrasında imzalanacak veya daha öncesinde akdedilen sözleşmelerin yürütmesinin sağlanması gibi işlemler kapsanmaktadır.

 

Şube ve İrtibat Bürosu Nasıl Kurulur?

            Bazı durumlarda ise ticari teşebbüsler, yeni pazarlara erişmek ve gelişen küresel ticaret hayatına entegre olabilmek adına birleşme, devralma veya şirket merkezini taşıma işlemlerinin yerine Şube ve İrtibat Bürosu kurma gibi yapılanmaları tercih edebilmektedir. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na göre Şube, merkeze bağlı olduğu halde ayrı bir sermayesi ve muhasebesi olan veya ayrı bir sermayesi olmadığı halde kendi başına ticari muamele yapabilen kuruluşlar olarak tanımlanmıştır. Şubenin işlem ve amaçları, merkez işletmeninki ile aynı veya benzer olmalıdır.

Ticaret Hukukunda Şubelerin doğrudan bir tanımı yapılmasa da çeşitli yükümlülükler öngörülmüştür. İlk olarak Şubeler mutlaka Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil ve oda kayıt işlemlerini yaptırmak zorundadır. İkinci olarak ise Şubelerin, merkez ticaret unvanını şube olduklarını belirterek kullanmaları gerekmektedir. Son olarak taraflarca aksi yönde karara varılmadığı sürece Türk Ticaret Kanunu madde 11 ile Türk Borçlar Kanunu madde 202 uyarınca Şube, ticari işletmenin bir parçası olduğundan devir anlaşmalarına da ayrıca belirtilmeksizin dahildir.

            İrtibat Bürosu ise Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde açıklanan bir müessesedir. İrtibat Büroları ticari faaliyetler haricinde temsil, ağırlama, denetim, tedarikçi bulma, bilgi verme, planlama, proje düzenleme, piyasa araştırmasında bulunma gibi spesifik görevleri yürüten ana merkeze bağlı küçük temsilcilikler olarak tanımlanabilir. Türkiye sınırları içerisinde İrtibat Bürosu açılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılarak izin talep edilir. İzin sürelerinin uzatılması işlemlerinde ise Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yetkilidir. İrtibat Bürosu açmak isteyen işletmelerin başvuru sırasında başvuru formu, işin kapsamını ve ticari faaliyet yürütülmeyeceğini gösterir taahhütname, yabancı şirketin faaliyet belgesi, bilanço ve gelir tablosu, İrtibat Bürosunun işlerinin yürütülmesi için atanan kişilere verilecek yetki belgeleri ve başvurunun vekil aracılığı ile yapıldığı hallerde vekaletname evraklarını sunmaları gerekmektedir. Türkiye’nin son dönemde başta turizm olmak üzere birçok alanda sıkça iç ve dış yatırım alan şehirlerinden Antalya’da faaliyette olan Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı müvekkillerimizin şube ve irtibat bürosu açılış planlamalarını hazırlama, bu birimlerin tescil işlemlerini yürüterek faaliyete geçmelerini sağlama, gerekli görüldüğü takdirde kapanış işlemleri ile şube ve irtibat bürolarının muamelelerinden dolayı doğabilecek her türlü ihtilafın çözümüne ilişkin işlemlerde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetimiz mevcuttur.

 

Proje Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

            Yabancı sermayenin Türkiye’de değerlendirilmesine ilişkin Proje Yönetimleri başta Kanunlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığı, ilgili Bakanlıklar, Ekonomi Kurulları ve diğer kurumların sıkça yenilenen ikincil düzenlemelerinden doğrudan etkilenebilmektedir. Gerçekçi, sağlıklı ve mevzuattaki usul ve esaslara uygun bir Proje Yönetiminden söz edilebilmesi için mutlaka hukuki ve finansal durum tespiti yapılması ve bu aşamadaki sorunların giderilmesi, projenin açıklayıcı bir yol haritasının çıkarılması ve mümkün oldukça bu programa sadık kalınması, Proje Yönetimi süresince gerekli tüm belge ve verilerin zamanında ve usulüne uygun şekilde temin edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin yatırım projelerinde yasal ve mali tahkikat, yabancıların Türkiye sınırları içerisinde şirket kuruluşları, şube veya irtibat bürosu açılışları veya doğrudan yatırımda bulunmaları için gerekli izin, ruhsat, lisans, tasdik, apostil gibi belge ve şerhlerin alınması, projelerin ifasında konunun uzmanlarıyla, ticari muamelelerin karşı tarafıyla, kamu kurumları ve özel finans kuruluşlarıyla ve gerekli görüldüğünde istihdam edilecek personel ile görüşmelerde bizzat hazır bulunma veya bu görüşmelere teknolojik olanaklar dahilinde uzaktan katılma konularında hukuki danışmanlık hizmetimiz mevcuttur.

 

Uluslararası Bankalar, Finans Kuruluşları, Yatırım Fonları, Sermaye Yatırımcıları İle Orta Ölçekli İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Verilmesi ve Serbest Ticaret Bölgesi Faaliyetlerinde, Devlet Organları Önünde İzinlerin ve Teşviklerin Alınmasında Temsil Edilmesi

            Serbest Bölgeler, bir ülke sınırları içerisinde geçerli olan, çoğunlukla ticari ve ekonomik alanlarda yürürlükte olan hukuki ve idari düzenlemeler ile uygulamaların kısmen ya da tamamen askıya alındığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha yüksek ve geniş teşvik olanaklarının bulunduğu ve coğrafi olarak sınırları belirlenen alanlar olarak tanımlanmaktadır. Serbest Bölgeler çoğunlukla, yabancı yatırımları teşvik etmek, ihracata yönelik üretimi arttırmak ve uluslararası ticarete katılımı yükseltmek amacıyla kurulmaktadır. Bu bölgelerde ülke geneli uygulamaya nazaran sermaye ve teknoloji giriş olanaklarının daha fazla tutulması, düşük maliyetli ham madde tedariki, transit yurt dışı satışları, istihdam olanakları yaratılması gibi kolaylıklar sağlanmaktadır. Antalya’da faaliyet halinde olan Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak avukat kadromuz, uluslararası bankalar, faktoring şirketleri, yatırım kuruluşları ve orta ölçekli işletmeler ile iletişim halinde olup müvekkillerin Antalya ve çevre yerlerdeki Serbest Bölgelere faaliyet başvurusu yapılırken gerekli imza sirkülerini hazırlama, oda kayıt belgesi alma, son üç yıla ait bilanço ve kar-zarar cetvellerinin düzenlenmesi, ruhsat ücretinin TCMB hesabına yatırılması, döviz girişlerine dair hesap hareket dökümlerinin hazırlanması ve bu belgelerin faaliyet ruhsatı müracaat aşamasında ibrazı ile ilgili olarak avukatlık hizmeti sunmaktadır.

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye