Shift Ajans
Kurumsal ve Yeniden Yapılandırma
Kurumsal Yeniden Yapılandırma | Güneş Hukuk Bürosu | Antalya/Kemer Avukat

Kurumsal Yeniden Yapılandırma Avukatlığı | Antalya

 

Yeniden Yapılandırma Nedir?

            Yeniden Yapılandırma, borçlunun ifa zorluğu veya imkansızlığına düşmesi halinde, resmi kurumlar nezdinde ya da gayri resmi olarak doğrudan alacaklılar ile karşılıklı müzakere içinde bulunarak mevcut borç tutarı veya ödeme planı üzerinde borçlu lehine yapılan düzenlemelerdir. Yeniden Yapılandırma sürecinin merkezindeki konular, stratejik değerlendirme, sermayenin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, şirket satın alma ve mali, hukuki risk ve fırsat analizi olarak özetlenebilmektedir. Antalya’da faaliyet gösteren Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu, müvekkillerine resmi veya gayrı resmi şekilde borçlarını yeniden yapılandırma konularında pratik tavsiyeler sunmakta, bu doğrultuda müvekkillerini yapılandırma müzakereleri ve işlemlerinde temsil etmektedir.

Yeniden Yapılandırma sadece borç ödeyememezlik durumlarında değil, özellikle dünya ekonomisinde sıkça meydana gelen dalgalanmalar ile global piyasalardaki stratejik değişikliklere ayak uydurmak için alınan büyüme veya küçülme kararları, birleşmeler, devralmalar, bölünmeler, tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi ve gerek görüldüğünde yenilenmesi gibi süreçlerde de başvurulan bir müessesedir. Sadece yapılandırma gereklilik ve şartlarının oluşması değil öncesinde de müdahale etmek üzere borç ve yatırım danışmanlığı alanında tecrübeli avukatlarımız, müvekkillerimize finansman seçeneklerini değerlendirme, kredi başvurusu, kredi derecelendirme süreci, mali stratejiler geliştirme ve faktoring kuruluşları ile olan ilişkiler için de hizmet vermektedir.

 

Yeniden Yapılandırmaya Nasıl Başvurulur?

            Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize, Yeniden Yapılandırma sürecinde gerekli tüm işlemler ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Antalya ilinde faaliyet gösteren büromuzda Ticaret Hukuku alanında uzmanlaşan avukatlarımız aracılığı ile müvekkillerimizi temsilen, özellikle banka, yatırım fonları ve denetleme kuruluşlarına yapılacak başvurular ile bu kuruluşlar nezdinde gerçekleştirilecek müzakerelerde, iflas öncesi veya iflas durumunda alacaklılarla toplantı düzenlenmesi, konkordato talepleri, uzlaşma, arabuluculuk ve tahkim işlerinde, yapılandırma sürecinde gerekli izin, lisans, ruhsat, onay ve belgelerin temini için ilgili Bakanlıklar, Genel Müdürlükler, Vergi Daireleri ve diğer kurumlara başvurmada ihtiyaç duyulan tüm işlemleri yürütmekteyiz.

 

Yeniden Yapılandırmanın Yürütülmesi

            Yeniden Yapılandırma sürecinde sadece şirket, ortaklar ve alacaklılar arasındaki görüşmeler değil, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili özel kuruluşlar arasında da sürecin sağlıklı bir şekilde organize edilmesi hayati önem taşımaktadır. Nitekim uygulamada bu süreçte görüşmelerin yapılması hatta çoğu zaman karara bağlanması tek başına yeterli olmayıp, tüm karar, işlem ve uzlaşmaların ticari hayatta yürürlüğe girip uygulanabilir hale getirilmesi de önem arz etmektedir. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak bu doğrultuda Yeniden Yapılandırmaya ilişkin alınan kararların uygulanması, alacaklılara ve ilgili kurumlara bildirilmesi, doğacak her türlü ihtilafta Asliye Ticaret Mahkemeleri, İstinaf Mahkemeleri ve Yargıtay nezdinde dava, temyiz ve duruşma işlerinin takibi ile tahkim, arabuluculuk ve diğer alternatif çözüm yollarına başvurulması, iflas kararı verilmesi halinde yetkili mahkeme ve iflas dairelerine bildirim veya itirazda bulunulmasına ilişkin işlemleri müvekkillerimizi temsilen takip etmekteyiz.

 

Hissedarlar Sözleşmesi Nedir? Hissedarlar Sözleşmesi Nasıl Kurulur?

            Hissedarlar Sözleşmesi, bir şirkette pay sahibi olanlar veya devir ile pay sahibi olacaklar tarafından imzalanan, pay sahiplerinin şirket ve diğer pay sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen sözleşmelerdir. Hissedarlar Sözleşmesinin düzenlenmesiyle taraflar şirket ortak amacının gerçekleşmesine yönelik olarak sorumluluklara katılma ve diğer ortaklar ile işbirliği ve uyum içerisinde olma yükümlülüğü altına girmektedir. Doktrinde, bu tip sözleşmeler ile ortaklar arasında, pay sahibi oldukları ticari şirketten bağımsız adi bir ortaklık kurulduğu varsayılmaktadır. Bu sebeple Hissedarlar Sözleşmesinden doğan yükümlülükler Borçlar Hukukuna tabi olmakta ve Şirketler Hukuku kapsamında herhangi bir borç doğurmamaktadır. Ayrıca Hissedarlar Sözleşmesi sadece imzalayan pay sahipleri arasında bağlayıcı olduğundan, ticari şirket nezdinde hak ve yükümlülük oluşturamamaktadır. Şirketler bu tür sözleşmelerin ifa ve sonuçları açısından tamamen üçüncü kişi konumunda olup, sözleşme hükümlerinin şirket organ ve yetkililerine karşı ileri sürülmesi mümkün değildir.

 Hissedarlar Sözleşmesinin ihlali durumlarında da kusurlu olmayan taraflar Borçlar Hukuku kapsamındaki aynen ifa, tazminat veya sözleşmeden dönme gibi haklarını kullanabilmektedirler. Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu olarak ticari şirketlerde pay sahibi olan müvekkillerimize hisse alım ve tescil işlemleri, Hissedarlar Sözleşmeleri görüşmelerinde temsil ile şirket amacı ve ortakların ihtiyaçlarına göre sözleşmelere içerik ekleme, çıkarma ve tadil görüşmeleri konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Birleşme Devralma Nedir?

            Ticaret Hukukunda Birleşme ve Devralma kavramı kısaca, bir şirketin başka bir şirketi satın alarak faaliyetlerine devam etmesi ya da birden fazla şirketin tek çatı altında bir araya gelerek içlerinden birinin amacını devam ettirmeleri veya yeni kararlaştıran bir amaç doğrultusunda faaliyete geçmeleri anlamına gelmektedir. Birleşme ve Devralma işlemleri çoğunlukla kontrolsüz rekabeti azaltmak, sektörde daha yüksek bir paya sahip olmak, faaliyetlerin verimliliğini arttırmak ve ham madde veya diğer anahtar girdilerin daha düzenli tedarik ve iletimini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

Antalya’da faaliyet gösteren Güneş&Çelebi Hukuk Bürosu, ticari şirketlerin Birleşme ve Devralma işlemleri ile gerektiğinde bölünme işlemlerinde, yalnızca mevzuat, içtihatlar ve ticari teamüller ile sınırlı kalmayıp sektörel şartlar ile bölgesel ve uluslararası ekonomik konjonktürü de göz önüne alarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetlerimizin içeriğinde genel olarak, Birleşme ve Devralma öncesi tahkikatların(due diligence) yapılması, hazırlık aşamasında ilgililer ile müzakere edilmesi, projelerin sunulması ve sözleşme görüşmelerinde bulunulması, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların onayı ile Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen zorunlulukların yerine getirilmesi, gerek görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları yapılandırması, Birleşme ve Devralma sonrasında imzalanacak veya daha öncesinde akdedilen sözleşmelerin yürütmesinin sağlanması gibi işlemler dahildir.

 

Copyright © 1999-2018 | Güneş Hukuk Bürosu
Antalya / Türkiye